www.autobusy.org
Městské 100 – 199

100 101 102 103 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 123 124 125 128 129 130 131 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 154 155 156 157 158 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 172 174 175 176 177 180 181 182 183 184 185 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197

Městské 200 – 299

200 201 202 203 207 208 209 210 211 212 213 215 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 236 240 241 243 244 245 250  255  257

Příměstské

301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 325 326 327 328 329 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 343 344 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 358 359 360 361 362 363 364 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 387 390  391  396  397  398

Mimoměstské

401 402 403 404 405 406 407 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 451 454 455 456 457 458 461 462 463 465 469 470 471 472 473 474 476 477 478 479 484 488 489 490 491 492  494  495

Noční městské

901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 914  915

Noční příměstské

951 952 953 954 955 956 957  958  959  960

Školní

551 552 553 555 556 557 558 559 560 561 562 564 565 566 567 569 570 571 575

Ostatní

751 758 770 772 777 790 799

Zrušené

104 122 126 127 132 153 159 171 173 178 179 186 187 198 199 204 205 206 214 216 217 218 219 232 233 234 235 237 238 239 242 246 247 248 249 251 252 253 254 256 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 291 292 293 294  295  296  297

Linka 147

Na první pohled může autobusová linka pražské městské hromadné dopravy čísla 147 vyvolávat dojem klasického nudného napaječe, který nepříliš často spojuje jednu z mnoha drobnějších okrajových městských částí s nejbližší stanicí metra. Taková charakteristika by ale kupodivu odpovídala pouze velmi raným obdobím její existence. Velmi záhy se přepravní potřeby Suchdola začaly rapidně měnit, a to zejména v návaznosti na zřízení a rozšiřování zdejšího univerzitního areálu Vysoké školy zemědělské, a v posledních letech též kvůli prosté nové obytné zástavbě.


Řepský Citelis č. 3501 projíždí prvorepublikovou zástavbou nedaleko zastávky Budovec (30. 4. 2014)

Příměstská obec Suchdol, ležící nedaleko severní hranice Prahy, se její součástí sice stala až roku 1968, na síť městské hromadné dopravy ji však autobusová linka Elektrických podniků napojila již během první republiky. Na jmenované lince, která později získala číselné označení 107, se k 3. únoru 1958 zřídily variantní spoje, které v oblasti Suchdola projížděly po celé délce dnešní Kamýckou ulicí až do obratiště Výhledy, zatímco část spojů nadále obsluhovala pouze svou dřívější trasu, vedoucí současnou Suchdolskou ulicí ke konečné Suchdol. Až 3. října 1966 dochází k vyčlenění spojů, jedoucích od zastávky Kamýcká přímo na Výhledy, do samostatné linky 147. Ta tedy k tomuto termínu v režimu celodenního a celotýdenního provozu vyráží na trasu Hotel International1) – V Podbabě – Kamýcká – Vysoká škola zemědělská2) – Dvorská3) – Výhledy.


Karosa B 931 č. 7394 v závěrečné části trasy, v ulici Jugoslávských partyzánů (3. 7. 2006)

V nejbližších následujících letech se pak, zejména v návaznosti na postupné rozšiřování suchdolské vysoké školy, k níž zatím bezprostředně zajíždí sama, stává předmětem častého posilování o další spoje. Nápadným se však též stává souběh s již zmíněnou linkou 107, která sice do Suchdola míří také, ale místní univerzitě se nejvíce přibliží pouze zastávkou Kamýcká, odkud následně uhýbá k nízkopodlažní obytné zástavbě. Zejména za účelem dosažení srovnatelné poptávky po obou linkách zároveň je k 6. březnu 1976 trasa obou linek upravena do podoby, kdy nyní zastávku Vysoká škola zemědělská obsluhují obě zároveň, přičemž linka 147 je následně provozována v trase Hotel International1) – … – Kamýcká – Budovec – Suchdol, MNV4) – Vysoká škola zemědělská2) – … – Výhledy


Dejvická Karosa B 731 č. 7204, zachycená v obratišti Výhledy, které dlouhodobě užívá pouze linka 147 (20. 8. 2004)

Jakkoli se však může z prvních let existence linky 147 jevit, že se stává terčem častých a rozsáhlých trvalých úprav svého vedení, kupodivu tomu tak rozhodně, neboť změna následující je též změnou poslední. Dne 13. srpna 1978 je z Podbaby prodloužena na tehdejší náměstí Říjnové revoluce k nově otevřené stanici Leninova, spadající k trase metra A. Již více než 35 let je tak dodnes provozována ve stálé trase Dejvická – Podbaba – V Podbabě – Kamýcká – Budovec – Internacionální – Zemědělská univerzita – Výhledské náměstí – Výhledy. Takovou charakteristiku lze ale předmětné lince s čistým svědomím přisoudit pouze, pomineme-li v celkovém kontextu drobná překládání trasy do souběžných ulic, zřizování, posouvání či přejmenování zastávek, nebo krátkodobé výluky.


Nebývale prázdná Kamýcká ulice se spojem linky 147, stoupajícím vstříc Suchdolu (24. 4. 2012)

Kritický bod na trase všech suchdolských linek, z nichž nezůstává opomenutá ani linka 147, představuje část na vltavském nábřeží v místech někdejší staré podbabské zástavby. Během nedávných povodní, které postihly hlavní město (naposledy v letním období let 2002 a 2013), docházelo v jejich důsledku k úplnému zneprůjezdnění této komunikace, přičemž při jízdě z Dejvic směrem na Suchdol je nejbližší alternativní cesta vedena až přes Horoměřice. Během těchto mimořádných odklonů tak nastávala na pražské poměry kuriózní situace, kdy se městská linka cíleně vydávala za hranice Prahy, kde v některých případech dokonce i obsluhovala zdejší nácestné zastávky.


Nízkopodlažní SOR NB 12 č. 3601 na odklonové trase právě vjíždí do obce Horoměřice (5. 6. 2013)

Přeprava studentů současné České zemědělské univerzity z dejvického Vítězného náměstí do suchdolského vysokoškolského areálu se během posledních několika let pravidelně stává oblíbeným mediálním tématem. Přestože je k tomuto účelu určena především autobusová linka 107, určitý podíl na zvládání této situace nelze upřít ani lince 147. Stále však dochází k opakovanému přetěžování obou linek v nejkritičtějších obdobích dne, jelikož je však již nyní v takových obdobích dosaženo maximální možné intenzity spojů obou linek, jako jedno z mála možných řešení tak zůstává napojení Suchdola na některý kapacitnější prostředek kolejové hromadné dopravy. V současnosti existuje zpracovaný projekt výstavby tramvajové tratě, vzhledem ke skutečně vysokým investičním nákladům na takovou akci ale nelze předpokládat, že by k její realizaci bylo přistoupeno v brzké budoucnosti.


Autobusy obou základních suchdolských linek, 147 a 107, stoupají od zastávky V Sedlci (30. 4. 2014)

Provoz linky 147 je po celou dobu její existence spjat s autobusy pražského Dopravního podniku, případně jeho předchůdců – není tedy zaznamenáno plánované obsluhování místními provozovnami státního podniku ČSAD, ani žádným ze soukromých dopravců, působících na městských linkách zejména zkraje devadesátých let ve formě subdodavatelů městského majoritního dopravce. Stejně tak byla ve všech variantách vypravována autobusy běžné délky, byly však zaznamenány případy operativního nasazení článkových autobusů na zvládnutí neočekávaného nadměrného zájmu o přepravu. Stejně tak nelze vyloučit sporadický výskyt článkových vozů, typicky vystavených jako záložní či pohotovostní vozidla.


Řepský vůz č. 3608 projíždí okolo právě budované tramvajové smyčky Podbaba (14. 7. 2011)

1) – pozdější obratiště Podbaba
2) – odpovídá současné zastávce Zemědělská univerzita
3) – nynější název Výhledské náměstí
4) – současná zastávka Internacionální