www.autobusy.org
Městské 100 – 199

100 101 102 103 105 106 107 108 109 110 111. 112 113 114. 115 116. 117. 118 119 120 121 123 124 125 128 129 130 131 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 154 155 156 157 158 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 172 174 175 176 177 180 181 182 183 184 185 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 199

Městské 200 – 299

200 201 202 203 207 208 209 210 211 212 213 215 216 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 236 240 241 243 244 245  246  247  248  250

Příměstské

300 301 302 303 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 343 344 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 358 359 360 361 362 363 364 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 390 391  396  397  398  399

Mimoměstské

421 422 423 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 482 483 484 485 486 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 593 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 616 617 620 621 622 623 624 626 651 652 653 654 655 656 657 659 660 661 662 663 664 665 666 667  668  669  670  671

Noční městské

901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 914  915

Noční příměstské

951 952 953 954 955 956 957  958  959  960

Školní

251 252 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 269 270 271  272  275

Ostatní

751 758 770 772 777 790 799

Zrušené

104 114 122 126 127 132 153 159 171 173 178 179 186 187 198 204 205 206 214 217 218 219 232 233 234 235 237 238 239 242 249 253 268 273 274 276 277 278 279 280 291 292 293  294  295  296  297

Linka 162

Pražská autobusová linka 162 je zářným příkladem spoje, typického pro systém místní hromadné dopravy. V téměř neměnné trase již přes čtyřicet let zajišťuje pravidelné každodenní spojení okrajové městské části s atraktivnějším zbytkem české metropole, přičemž jediné úpravy, které na ní během jejího života probíhaly, byly prováděny v těsné příčinné souvislosti s rozvojem dalšího páteřního dopravního prostředku. Právě v případě linky 162 však tuto neměnnost nelze hodnotit čistě pozitivně, neboť způsobovala kuriózní situaci, kdy ještě na počátku 21. století existovala celá čtvrť, z níž nebylo možné prostředky MHD přímo dojet k jakékoli stanici metra.


Ústeckou ulici právě opustila Karosa B 731 č. 7146, mířící do nitra Dolních Chaber (14. 3. 2009)

Dříve samostatná obec Dolní Chabry, ležící na severním okraji pražského katastru, mohla dlouhá léta těžit ze své relativně výhodné polohy, neboť se nacházela na významném tranzitním silničním tahu, vedoucím z hlavního města dále směrem k Mělníku. Již v roce 1912 tak místní obyvatelé mohli využít služeb soukromé autobusové linky Praha – Mělník, jejíž provozovatel se snažil rozšířit svou klientelu také obsluhou nácestných obcí, a proto nejen u Dolních Chaber tak zřídil zastávku. Po první světové válce, počínaje rokem 1922, zajišťuje spojení na této trase poštovní linka č. 682, která se dožívá jak předání Československým státním drahám v roce 1933, tak i poválečnému převzetí provozu všech autobusových linek státním podnikem ČSAD, a svůj provoz končí až v závěru devadesátých let.


Klíčovský nízkopodlažní Citybus č. 3232 opouští chaberskou zastávku Osecká (20. 2. 2010)

Tutéž komunikaci však až do zprovoznění dálnice D8 užívalo mnoho dalších dálkových i příměstských autobusových linek, jejich význam pro obsluhu Dolních Chaber však postupem času, společně s posilováním městské dopravy, stále více slábl. Přímo pro obsluhu nitra obce je v roce 1956 zřízena nová regionální linka ČSAD č. 01032, obsluhující trasu Praha, Kobylisy, k. st. el. dr. 1) – Horní Chabry 2) – Čimice, obec. Linka, provozována pouze během všedních dnů, je během svého života upravena pouze roku 1958, od kdy její vybrané spoje (pouze v rozsahu "zveřejněných" nájezdů a zátahů do garáží) vezou cestující až na Florenc. Souběžně se zřízením linky městské dopravy, která její přepravní funkci přebírá, je roku 1969 její provoz trvale ukončen.


Dnes již opuštěné blokové obratiště Ke Stírce s odstavenými autobusy linek 162 a 175 (9. 8. 2004)

Krátce po připojení Dolních Chaber k hlavnímu městu (součástí Prahy jsou od 1. ledna 1968) je především pro její obsluhu dne 2. června 1969 zřízena nová autobusová linka 162. Svou trasu, kterou lze charakterizovat výčtem významných zastávek Kobylisy, vozovna – Dolní Chabry3) – Dolní Chabry, MNV2) – Dolní Chabry, mateřská škola4), oproti své regionální předchůdkyni obsluhuje v režimu celodenního a celotýdenního provozu. Nehledě na postupné rozšiřování sítě pražského metra, jehož trasa C se pozvolna dostávala stále blíže k severní části města, si linka 162 více než dvacet let zachovává svou prvotní, neměnnou podobu.


Karosa B 931 č. 7412 projíždí Ústeckou ulicí směrem k nácestné zastávce Vozovna Kobylisy (14. 2. 2014)

Dvojice drobnějších úprav trasování linku postihuje až počátkem devadesátých let. Od 20. prosince 1990 se všemi spoji prodlužuje do trasy Ke Stírce – Sídliště Kobylisy – Vozovna Kobylisy – … – Dolní Chabry4), čímž je nově umožněn kratší a pohodlnější přestup na svazek bohnických a čimických kapacitních autobusových linek, jedoucích přímo k terminálu Nádraží Holešovice. 28. srpna 1993 následně dochází k jejímu prodloužení v chaberské části trasy, z původní konečné Dolní Chabry, která vzápětí získává, již jakou pouhá nácestná zastávka, nový název Bílenecké náměstí, pokračuje o jednu zastávku dále do nově zřízeného obratiště Dolní Chabry.


Dosluhující Karosa B 732 č. 5812 sjíždí Bolebořskou ulicí vstříc konečné Dolní Chabry (23. 7. 2010)

Pozornost jistě budí dobové netradiční ukončení autobusových linek 162 a 175. Ačkoli je do oblasti po dlouhé a náročné výstavbě dovedena trasa C pražské podzemní dráhy, a u její stanice Kobylisy je vybudován nový přestupní terminál, který užívá mnoho městských i příměstských autobusových linek, právě dvě dříve jmenované se nadále obrací v nedalekém obratišti Ke Stírce, tvořeným jednosměrným objezdem bloků domů. Příčinu tohoto nelogického stavu, kdy některé spoje zastavují v odlišných zastávkách, než většina ostatních, lze hledat v obavách z nedostatečné kapacity odstavných ploch autobusového obratiště Kobylisy. Po krátkém zaběhnutí provozu se však ukázala neopodstatněnost takových úvah, a tak je od 15. října 2005 obratiště Ke Stírce zcela opuštěno a linka 162 odkloněna do současné trasy Kobylisy – Sídliště Kobylisy – Vozovna Kobylisy – Počeradská – Osecká – Bílenecké náměstí – Dolní Chabry.


V obratišti Dolní Chabry je zachycen nízkopodlažní Citybus č. 3414, mířící ještě do zastávky Ke Stírce (6. 7. 2005)

Od 26. února 2006 relaci Kobylisy – Dolní Chabry během přepravních špiček a dopoledních sedel pracovních dnů posiluje též nově zřízená částečně souběžná linka 169, která převzala též několik špičkových spojů námi sledované linky 162. V nedávné době5) sice organizátor systému integrované dopravy veřejně deklaroval záměr provoz linky 169 trvale zrušit (případně výrazně omezit)6) a obsluhu východní oblasti Dolních Chaber nahradit přesměrovanou linkou 162, která by nově projížděla obslužnými komunikacemi skrze současnou obytnou zónu. Po silném odporu místních obyvatel a zastupitelstva MČ Dolní Chabry se ale nadále s takovým opatřením v brzké budoucnosti neuvažuje7).


Zastávku Mirovická právě obsluhuje Karosa B 732 č. 5394, které zbývá něco přes měsíc provozu (31. 12. 2007)

Provoz linky 162 je po celou dobu její existence spjat s autobusy pražského Dopravního podniku, případně jeho předchůdců – není tedy zaznamenáno plánované obsluhování místními provozovnami státního podniku ČSAD, ani žádným ze soukromých dopravců, působících na městských linkách zejména zkraje devadesátých let ve formě subdodavatelů městského majoritního dopravce. Stejně tak byla ve všech variantách vypravována autobusy běžné délky, nelze však vyloučit sporadický výskyt článkových vozů, typicky vystavených jako záložní či pohotovostní vozidla.


Výjimečně v obratišti Sídliště Ďáblice, kde linka 162 plnila funkci náhradní dopravy, je zachycen vůz č. 7152 (24. 5. 2009)

1) – konečná stanice elektrické dráhy
2) – odpovídá současné zastávce Osecká
3) – nyní zastávka Prunéřovská
4) – pozdější názvy Dolní Chabry, po r. 1993 Bílenecké náměstí
5) – bezprostředně před termínem spuštění tzv. metropolitní sítě PID v září 2012
6)Chaberský zpravodaj č. 7/2012, Chaberský zpravodaj č. 1/2013, Chaberský zpravodaj č. 2/2013, Chaberský zpravodaj č. 3/2013
7)Chaberský zpravodaj č. 5/2013