www.autobusy.org
Městské 100 – 199

100 101 102 103 105 106 107 108 109 110 111. 112 113 114. 115 116. 117. 118 119 120 121 123 124 125 128 129 130 131 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 154 155 156 157 158 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 172 174 175 176 177 180 181 182 183 184 185 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 199

Městské 200 – 299

200 201 202 203 207 208 209 210 211 212 213 215 216 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 236 240 241 243 244 245  246  247  248  250

Příměstské

300 301 302 303 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 343 344 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 358 359 360 361 362 363 364 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 390 391  396  397  398  399

Mimoměstské

421 422 423 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 482 483 484 485 486 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 593 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 616 617 620 621 622 623 624 626 651 652 653 654 655 656 657 659 660 661 662 663 664 665 666 667  668  669  670  671

Noční městské

901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 914  915

Noční příměstské

951 952 953 954 955 956 957  958  959  960

Školní

251 252 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 269 270 271  272  275

Ostatní

751 758 770 772 777 790 799

Zrušené

104 114 122 126 127 132 153 159 171 173 178 179 186 187 198 204 205 206 214 217 218 219 232 233 234 235 237 238 239 242 249 253 268 273 274 276 277 278 279 280 291 292 293  294  295  296  297

Linka 311

Příměstská autobusová linka čísla 311 našla své uplatnění jihovýchodně od hlavního města, tedy v oblasti, jež se stala součástí integrovaného systému jako jedna z prvních. V nynější podobě sváží obyvatele hned několika obcí Karlštejnska a Rudenska k lokálním i globálním cílům, přičemž na rozdíl od ostatních autobusových linek v oblasti v jejím případě nelze jednoznačně označit některou z funkcí, kterou linka zajišťuje, za výrazně převažující nad jinými. Kromě zajištění běžné každodenní dojížďky však provoz na lince ovlivňuje též rekreační a turistický potenciál atraktivního okolí Mořiny, který částečně vytěžuje i spoje v odvratných špičkových směrech.


Těsně před zastávkou, potažmo osadou Lužce, je zachycena Karosa C 934 č. 9112 (4. 8. 2015)

Pro zevrubné zhodnocení vývoje současné linky 311 je nutné sledovat hned dvě základní osy, na nichž se v uplynulém století postupně tvořily a rozvíjely původní spoje regionální dopravy. Přestože obyvatelé samotné obce Mořina mohli na svou dobu relativně pohodlně docházet pěšky k nepříliš vzdálené železniční stanici Karlštejn, a i pro okolní sídla byla dojížďka směrem k Praze ve srovnání s přirozenou spádovostí k Berounu spíše podružná, první autobusové spojení s hlavním městem se objevuje již za dob první republiky. Stejně tak ale nelze opominout dřívější linky, které obsluhovaly relaci Mořina – Vysoký Újezd – Nučice – Rudná, která pro cestu k Praze ve své době příliš užitku nenabízí.


Linková Karosa C 734 č. 1413 právě opouští dlouhodobý koncový bod linky 311, terminál Zličín (27. 1. 2009)

Nejstarším doloženým spojem, obsluhující prvně jmenovanou relaci, se roku 1929 stává pravidelná autobusová linka soukromé Autodopravní společnosti č. 2119, která během všedních dnů i nedělí vyráží na trasu Praha, Košíře – Bílý beránek – Stodůlky – Řeporyje – Ořech – Chýnice – Kuchař – Kozolupy – Mořina. Její provoz ale nemá dlouhého trvání, během několika následujících let změní postupně svá číselná označení na 2010, 2011 a 4022 a krátce před úplným ukončením své existence v roce 1933 je dokonce provozována již jen o nedělích. Svého poválečného znovuzrození, stále v soukromých rukou, se v mírně odlišné variantě, která pražské završení trasy přemisťuje ke konečné tramvaje do Radlic dočká až roku 1948.


V obci Rovina jsou v současnosti ukončeny pouze dva páry víkendových spojů během letního období (20. 6. 2015)

Plošné znárodnění všech autobusových linek na území celé republiky, které vstoupilo v účinnost k 1. květnu 1949, se samozřejmě nevyhnulo ani této lince, která je při příležitosti převedení pod státní podnik ČSAD též nově označena jako 3499. Během několika následujících let je upravováno především její ukončení na pražské straně, kdy je po vícero postupných úpravách dovedena až na smíchovské náměstí 14. října. Souběžně je též vícekrát změněno její číslené označení – roku 1950 na č. 01310, v roce 1953 na 01110, roku 1960 na č. 01153 a roku 1974 na č. 11530. V pozdějších letech se objevují též vybrané varianty spojů, zajíždějících do obce Chýnice, počínaje rokem 1978 je do linky též vloženo několik spojů, spojující Prahu se Zadní Kopaninou, které se základní variantou trasy viditelně příliš nesouvisí. Až v roce 1983 je provoz této linky definitivně ukončen.


Přes zastávku Mořina, odbočka lom je nyní vedeno jen velmi omezené množství vybraných spojů (13. 8. 2015)

Další linka, zajišťující obsluhu osy Praha – Mořina, začala sloužit středočeským cestujícím již v červnu roku 1957, kdy pod číslem 01121a vyráží autobusy na trasu Praha, Smíchov – Jinonice – Malá Ohrada – Řeporyje – Třebonice – Nučice. Zpočátku obsahuje pouze několik málo párů spojů, provozovaných pouze o všedních dnech, od roku 1978 je ale již s novým označením 116601) a rozšířením působnosti i na víkendové dny prodloužena do Vysokého Újezda. Následující rok je dovedena dále přes Kozolupy až do Mořiny, čímž je utvořen její základ pro budoucí pozici hlavní mořinské linky po nadcházejícím zrušení linky 11530. Jako některé další regionální autobusové linky v okolí Prahy, i její podobu ovlivňuje postupné zprovozňování tras metra a budování nových přestupních terminálů, což se projevuje v případě této linky hned dvakrát, nejprve je roku 1985 je ukončena u čerstvě otevřené stanice metra Moskevská.


Nový nízkopodlažní Crossway č. 1427 právě přijíždí k zastávce Nučice, nádraží (13. 2. 2014)

O další tři roky později, po protažení trasy B dále na západ na podzim 1988, je linka 11660 zkrácena pouze do úseku Dukelská – … – Vysoký Újezd, čímž kromě oblasti Smíchova znovu opouští i obce mezi Vysokým Újezdem a Mořinou. Napojení Mořiny je zároveň převedeno do samostatné, nově zřízené linky 11661, která projíždí trasu Dukelská – Řeporyje – Ořech – Chýnice – Kuchař – Mořina. Od uvedeného data se znovu jedná o jedinou linku, zajišťující spojení některých obcí na této ose s Prahou, obsahuje tedy spoje, provozované jak o pracovních dnech, tak o víkendech. Uvedená organizace provozu v oblasti panovala minimálně do období platnosti2) jízdního řádu 1990/1991, spolehlivé údaje o vývoji zdejších regionálních autobusových linek z první poloviny devadesátých let se autorovi bohužel nepodařilo dohledat.


SOR C 10.5 č. 9375, zachycený v úseku mezi obcemi Kozolupy a odbočkou na Trněný Újezd (6. 12. 2015)

Přesuňme se tedy k 1. červnu 1996, kdy u příležitosti rozšíření systému Pražské integrované dopravy západním a jihozápadním směrem vzniká hned několik příměstských autobusových linek, mezi které patří i nová linka čísla 311. Ta vyráží, prozatím pouze během pracovních dnů, na trasu Zličín – Chrášťany – Rudná, U kina – Rudná, Hořelice – Nučice, nádraží – Nučice, Prokopská náves – Nučice, Na Krahulově – Mezouň – Vysoký Újezd – Lužce – Vysoký Újezd, Kozolupy – Mořina. Základní celotýdenní obsluha oblasti Mořiny a Vysokého Újezda je přenechána souběžné lince 309, která se od své stejně staré souputnice odlišuje ještě zajížďkou do Bubovic a dojezdem až do obcí Mořinka, případně až do Hlásné Třebaně. Původní trasování dřívějších regionálních předchůdkyň přes Kuchař, Chýnici a Ořech však není ani jedním z nově vzniklých integrovaných spojů nijak respektováno.


Na náměstí v Řevnicích právě odjezdu dalšího spoje směrem k Praze vyčkává Karosa C 934 E č. 9134 (2. 8. 2015)

Další významnější zásah do provozu linky, krom sporadického zřizování a rušení na ní vedených spojů, případně jejich zkracování jen do části trasy (v tomto konkrétním případě např. pásmování ve Vysokém Újezdě), přináší až 30. září 2001. Od tohoto data je poměrně výrazně prodloužena, neboť během přepravních špiček pokračuje ze své dosavadné konečné v Mořině dále přes Mořinku a Lety až do zastávky Řevnice, náměstí. Ke stejnému dni též začíná zajíždět všemi spoji do nově vznikající logistické zóny v Rudné (zast. Rudná, Delvita3)), do dnešních dnů je ale toto zajíždění zachováno jen u velmi omezeného množství spojů.


Karosa C 954 E č. 1440 projíždí obcí Vysoký Újezd (28. 3. 2014)

K termínu celostátních změn jízdních řádů roku 2003, tedy 14. prosince 2003, dochází též ke změně organizace provozu svazku příměstských linek 309 a 311. Nově je totiž přistoupeno k jejich sloučení pod jedno číselné označení, přičemž k zachování je zvoleno právě číslo 311. Zatímco je číslo 309 použito pro zcela odlišnou linku, spojující Zličín s Jinočany, Chýnicí, Chotčí a Radotínem, zachovaná linka 311 přebírá veškeré její původní spoje, což má také za následek úpravu její trasy a rozsahu provozu. Od zmíněného data je tak vedena v trase Zličín – Chrášťany – Rudná, U kina – Rudná, Hořelice – Nučice, nádraží – Nučice, Prokopská náves – Nučice, Na Krahulově – Mezouň – Vysoký Újezd – Lužce – Vysoký Újezd, Kozolupy – Bubovice – Mořina – Mořinka – Lety – Řevnice, náměstí, kterou nyní, až na koncový úsek mezi Mořinkou a Řevnicemi, obsluhuje v režimu celodenního a celotýdenního provozu.


Na posledním podvečerním spoji do Řevnic právě opouští Mořinku ojetá Karosa C 954 č. 9147 (29. 7. 2015)

Uvedená trasa se do současnosti upravila již jen vložením několika nových nácestných zastávek a zřízením několika dalších závleků za účelem zlepšení plošné obslužnosti území (od 1. září 2004 Hlásná Třebaň, Rovina, od 3. března 2013 Bubovice, Višňovka, od 1. července 2015 nové obratiště Mořina). K určitému oslabení je přistoupeno od prosince 2008 v koncovém úseku linky mezi Mořinou a Řevnicemi, kde bylo několik spojů převedeno na nově zřízenou regionální linku 451, naopak v nedávné minulosti došlo k nezanedbatelnému posílení provozu zejména v přepravních špičkách pracovních dnů o spoje, přesunuté z linky 308, které se tak zároveň dočkaly svého prodloužení. Právě tyto spoje ještě více zvýraznily špičkový charakter této příměstské linky, a umožnily tak alespoň v těch nejzatíženějších obdobích zavést pravidelný intervalový provoz.


Těsně před zastávkou Vysoký Újezd, Kozolupy, je zachycen SOR BN 12 č. 9289 (19. 6. 2015)

Relativně známým faktem je, že provoz příměstské linky 311 byl dlouhodobě spjat se soukromou společností Spojbus, s.r.o., jemuž tvořil předchůdce živnostenský list pí. Jany Barnatové, na jehož základě byla doprava provozována až do roku 2002. Nespolehlivě doloženým údajem je ale termín, kdy své angažmá na této lince zahájila. Zatímco u linek 308 a 310 je doloženo, že těsně po svém zřízení (taktéž 1. června 1996) vyjely v režii státního podniku ČSAD Praha – Západ, a Jana Barnatová přebírá provoz až během roku 1996, v případě dvojice linek 309 a 311 se informaci podobného ražení nepodařilo dohledat. Spojbus zajišťuje obsluhu linky 311 až do roku 2010, kdy je k 1. červenci celá společnost předána dopravci Veolia Transport Praha, s.r.o.. Celá skupina Veolia v prostoru střední Evropy se však v průběhu roku 2013 stává součástí skupiny Arriva a dopravce k 1. červenci 2013 mění název na Arriva Praha, s.r.o., přičemž provozovna, odpovědná za provoz linky 311, přechází po organizační restrukturalizaci Arrivy k 1. červnu 2017 pod společnost Arriva Střední Čechy, s.r.o., jež prozatím obsluhuje linku dodnes.


Rovněž v obci Kozolupech je zvěčněn výjimečně vypravený SOR CN 8.5 č. 1419 (28. 3. 2014)

1) – v letech 1961 – 1974 pod označeném 01166
2) – až do roku 2001 byl termín celostátní změny jízdního řádu stanoven přibližně na přelom května a června, JŘ 1990/1991 tedy platil od 27. května 1990 do 1. června 1991
3) – nynější zastávka Rudná, Za Panskou zahradou